SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1. člen

O splošnih pogojih

Vsebina Splošnih pogojev uporabe Spletnega mesta https://majoma.si se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na Spletnem mestu ter predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Majoma ter Obiskovalci. Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo Spletnega mesta. Obisk in uporaba Spletnega mesta sta dovoljena v kolikor se Obiskovalec s splošnimi pogoji strinja. Vsaka uporaba Spletnega mesta je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren Obiskovalec.

2. člen

Definicije

  • »Spletno mesto« pomeni spletno stran dostopno na https://majoma.si;
  • »Majoma« pomeni lastnika Spletnega mesta, ki je podjetje DENTALNA GALERIJA MAJOMA, zobozdravstvene storitve, d.o.o., Cesta zmage 98, 2000 Maribor, Slovenija;
  • »Obiskovalci« pomeni vsakega, ki dostopa do Spletnega mesta;
  • »Naročanje« >pomeni posredovanje vabil k dajanju ponudbe Majomi.

3. člen

Spletno mesto omogoča opravljanje naslednjih storitev:

  • pisno komunikacijo med Obiskovalci in Majomo;
  • Naročanje na storitve Majome;
  • tehnično in vsebinsko pomoč preko Spletnega mesta, elektronske pošte oz. telefona.

  • Kakršnakoli uporaba Spletnega mesta, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila Spletnemu mestu, tehnični opremi ali Majomi ni dovoljena. Majoma si pridržuje pravico preprečiti uporabo Spletnega mesta tistim, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali Spletnemu mestu ali Majomi.

4. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Majoma si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih Spletnega mesta, vendar za točnost ne odgovarja.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Majoma ne daje nobenega jamstva za vsebino in funkcionalnosti, ki jih Spletno mesto ponuja. Informacije, objavljene na Spletnem mestu so informativne narave. Obiskovalec Spletno mesto uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje strojne in/ali programske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do Spletnega mesta (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Obiskovalec je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Majoma zaščite v smislu rizikov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev. Majoma si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino Spletnega mesta in/ali nabor funkcionalnosti, ki jih Spletno mesto ponuja. V kolikor povezave na Spletnem mestu vodijo do spletnih strani izven domene https://majoma.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z Majomo in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Majoma zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani. Majoma ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi Obiskovalcu nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Izključitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi Obiskovalcu lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij. Prav tako Majoma ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin, vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi za primer, da storitve, ki jih Spletno mesto omogoča ne delujejo, kot je opisano, ali delujejo z omejitvami, v primeru nezmožnosti uporabe Spletnega mesta ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov. Kakršnakoli odgovornost je do največje možne mere izključena, razen, če ne izhaja drugače iz veljavne zakonodaje. Obiskovalci vsebine na Spletnem mestu uporabljajo na lastno odgovornost. Obiskovalec se zavezuje, da Spletnega mesta ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

6. člen

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine za vse vsebine pripadajo Majomi, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z veljavno zakonodajo. Vsebina in informacije na Spletnem mestu so namenjeni Obiskovalcevi osebni, nekomercialni uporabi in se ne smejo prenašati, kopirati, predelati ali razdeliti za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Avtorske pravice na vsebini Spletnega mesta t.j. besedila, slike, grafike, postavitve pripadajo Majomi in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij brez predhodnega izrecnega soglasja.

7. člen

Starostna omejitev pri uporabi spletnega mesta

Spletno mesto in storitve, ki jih ponuja, so namenjene osebam, starejšim od 16 let. Osebam mlajšim od 16 let uporaba Spletnega mesta ni dovoljena. Prepovedana je uporaba Spletnega mesta, s katero bi Obiskovalec kršil veljavne predpise. Prepovedana je uporaba Spletnega mesta ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem, vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte), distribucijo škodljive ali neželene programske opreme (npr. računalniški virusi) ali izvajanje drugih zlonamernih dejavnosti (npr. t. i. »phishing«).

8. člen

Sprememba splošnih pogojev

Veljavni splošni pogoji so vedno enostavno dostopni na Spletnem mestu. Majoma si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način obvestiti Obiskovalce na Spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave.

9. člen

Pristojnost za spore

V primeru sporov, ki izhajajo iz uporabe storitev Spletnega mesta ali teh splošnih pogojevÍ se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.
V Mariboru 1.11.2023. Tosja Kobler Jovanović, direktorica.